- Cames
- Aixelles
- Engonals
- Braços
- Llavi
- Celles
- Esquena
- Pit
- Decoloració